25. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค

ข้อมูลตัวชี้วัด “การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค”

พื้นที่ป่าไม้แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2562 พบว่า ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด 38,422,185 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.985 ของพื้นที่ภาค รองลงมาคือ ภาคตะวันตกมีพื้นที่ป่าไม้ 20,134,124 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.152 ของพื้นที่ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ 15,751,998 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.027 ของพื้นที่ภาค ภาคกลางมีพื้นที่ป่าไม้ 12,221,308 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 21.474 ของพื้นที่ภาค ภาคใต้มีพื้นที่ป่าไม้ 11,227,760 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.326 ของพื้นที่ภาค และภาคตะวันออกมีพื้นที่ป่าไม้ 4,726,697 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.933 ของพื้นที่ภาค ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ใน พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561 พบว่า ภูมิภาคที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.472 0.183 0.127 0.032 และ 0.012 ตามลำดับ ในขณะที่ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ลดลง ร้อยละ 0.289 (กรมป่าไม้, 2563)

 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค พ.ศ. 2561-2562

ที่มา: กรมป่าไม้ (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล